شماره تلفنهای مرکز  :

 2840900  -  2842239   -  2842238  -  2842236  ( 0411 )

شماره فکس مرکز  : 2842237  -0411

خط ویژه امور هماهنگی جهت پاسخ گویی به دانشجویان و اساتید:

 09148864317  

شماره پیامک سیستم اتوماسیون آموزشی نماد :

09639395038